S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Spolehlivá firma roku 2013


ZPŮSOB PLATBY:

Dobírkou

Převodem

Platba v hotovosti

 

Essox – nákup na splátky


Informace pro zákazníky » Obchodní podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaných společností KAMBRA s.r.o.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel), kterým je společnost KAMBRA s.r.o., se sídlem Kamenná 82, 675 03 Kamenná, zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 80098 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Ujasnění pojmů

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující (spotřebitel). Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupující závazné objednávky potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.technika-stroje.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ
Na našem internetovém obchodě můžete pohodlně nakupovat 24hodin denně. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí internetu nebo e-mailu.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že Vám budeme dodávat zboží v nepoškozeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. V případech nad 5000 kč s Dph může být požadováno zaplacení celé částky převodem nebo osobně.  
V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, máme právo objednávku po dohodě s kupujícím změnit nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. Od smlouvy odstupujeme s okamžitou platností i tehdy objevíli se na našich stránkách překlep v ceně (tzn. cena neodpovídá skutečné ceně výrobku) při zadávání výrobku na internet.


POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Odesláním objednávky zákazník závazně potvrzuje, že si zboží odebere v dohodnutém termínu.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující má možnost před odesláním objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat, kontrolovat a měnit údaje uvedené v objednávce, především množství a druh zboží a kontaktní údaje.
 2. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem, podmínkami ochrany osobních údajů a těmito obchodními podmínkami, a že s nimi plně souhlasí.
 3. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy, je závazná a není odvolatelná.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 5. Prodávající potvrdí Kupujícímu doručení jeho objednávky, doručení objednávky je potvrzeno automaticky prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané ze serveru Prodávajícího. Potvrzení o doručení objednávky je pouze automatickým informativním úkonem a není uzavřením kupní smlouvy (akceptací objednávky). Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku převzetí objednaného zboží Kupujícím, případně výslovným písemným přijetím objednávky Prodávajícím, pokud toto přijetí předchází okamžiku převzetí zboží.
 6. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho úplným zaplacením.
 8. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech. Objednávka Kupujícího a komunikace mezi Prodávajícím a Kupujícím je archivována. Přístup k těmto informacím je možný na vyžádání.
 9. Pokud je k výrobku poskytovaný dárek, dochází ohledně tohoto dárku mezi Kupujícím a Prodávajícím k uzavření darovací smlouvy. Darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se uzavírá s rozvazovací podmínkou, kterou je využití zákonného práva Kupujícího jako spotřebitele podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy na zboží, k němuž je poskytován dárek. V takovém případě darovací smlouva pozbývá účinnost a zaniká spolu s kupní smlouvou a Kupující je povinen společně s vraceným zbožím vrátit s ním poskytnutý dárek. Pokud tak Kupující neučiní, dochází u něj k bezdůvodnému obohacení.
 1. Náklady ze strany Prodávajícího vůči Kupujícímu v souvislosti s užitím komunikačního prostředků na dálku nevznikají žádné. Náklady na straně Kupujícího vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí Kupující sám.
 2. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou objednávku může zákazník do 12 hodin zrušit e-mailem a současně tel. bez udání důvodu. E-mail musí obsahovat číslo objednávky jméno a objednací číslo zboží a název objednaného zboží.
Zrušení objednávky ze strany prodejce je možné, jedná-li se o výrobek, který se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazně změnila jeho cena u dodavatele a zákazník s novou cenou nesouhlasí nebo bez udání důvodu. Vždy před zrušením objednávky budete o této situaci informováni.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nesjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu (spotřebiteli) nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

BALNÉ A DOPRAVNÉ
Vaše objednané zboží si můžete vyzvednout po dohodě na naší adrese viz. kontakt nebo Vám bude doručeno našim smluvním přepravcem. Po dobu přepravy výrobku od prodávajícího ke kupujícímu je výrobek pojištěn. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, překontrolovat neporušenost originálního obalu a celkový stav zásilky. V případě poškození originálního obalu kupující zásilku nepřevezme a sepíše s pracovníkem přepravní společnosti protokol o poškození zboží. Nebo ho může převzít, v tom případě doporučujeme sepsat druh poškození. Na pozdější reklamace (zřetelné zevním poškozením vzniklé např. při přepravě) nebude brán zřetel.
V jakýchkoliv případech poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího, a to telefonicky nebo e-mailem do 3 dnů od převzetí.

CENY ZBOŽÍ:

 1. jsou u nás uvedeny včetně DPH
 2. celková cena je vždy uvedena za 1ks zboží ( vzorový příklad: motorová pila 691 cena 2990Kč, tzn, že pila stojí 2990Kč) nebo za sestavu zboží ("Dárek,Bonus")vzorový příklad: v názvu zboží je uvedeno motorová pila 691 + olej stojí 2990Kč, tzn, že cena pily a oleje je celkem 2990Kč, cena jednotlivých položek je pak rozepsána na faktuře.Princip: Ke stroji (traktoru,  atd ...), přidáme příslušenství např., radlice, oleje atd… CENA STROJE SE O TOTO PŘÍSLUŠENSTVÍ SNÍŽÍ ! Na dárkek či bonus není nárok v případě, že se zboží veze zákazníkovi osobně nebo využil slevu za platbu předem nebo využil slevu za registraci.

 

DRUHY PLATEB
Hotově při osobním odběru - Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Platba řidiči při převzetí zboží – dobírka

Platba převodním příkazem na bankovní účet

Financování pomocí Essox.

DODACÍ LHŮTA
Standardní dodací lhůta je od 1-14 pracovních dnů. V případě, že zboží není skladem u nás a ani u dodavatele, může být dodací lhůta i delší! Dostupnost vybraného výrobku si u nás můžete ověřit telefonicky či e-mailem. Termín dodání u zboží je informativní. V případě, že poptávané zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat o možné nejbližší dostupnosti. Skladem znamená, že zboží je skladem u dodavatele, tato situace se může pořád měnit a nelze zajistit 100% dostupnost veškerého zboží.

REKLAMACE A ZÁRUKA
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Nebo zkrácená zákonná záruční lhůta je 12 měsíců popř. smluvní prodloužená záruka.  Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem KAMBRA a příslušnými právními předpisy ČR (podrobnosti viz Reklamační řád).

Důvody pro zkrácenou záruční lhůtu
Pokud kupující požaduje na prodejním dokladu zobrazený údaj IČ, případně DIČ pro daňové účely, řídí se tento prodej ustanoveními obchodního zákoníku a záruční lhůta se zkracuje na 12 měsíců.


Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:
-pokud nebyla vada reklamována v záruční době
-při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím
-při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
-při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem, přiloženým návodem k obsluze
-porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil
-na běžné opotřebení dílů (řemeny, střižné kolíky, nože, struny, strunové hlavy atd.)
-poškozením zboží působením živlů
-nesprávným skladováním
-neodborným používání
-mechanickým poškozením nebo opotřebením

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit na náš email nebo písemně na naši adresu do 3 dnů. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Pokud je zboží viditelně poškozeno přepravou, nepřebírejte ho a sepište s přepravcem reklamační protokol. Následně Vám bude zasláno zboží nové nebo bude zboží opraveno. Zákazník je povinen při převzetí si zboží řádně prohlédnout/zkontrolovat! Na pozdější reklamace (zřetelné zevní poškození vzniklé např. při přepravě) nebude brán zřetel. V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u nás popř u autorizovaných servisů dodavatelů jeli to možné. Dopravu do servisu si hradí kupující.


Postup při reklamaci:

-informujte nás o reklamaci e-mailem či písemně
-zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
-do zásilky uveďte důvod reklamace a popis závady, Vaši adresu a kontakt
-vždy přiložte doklad o koupi reklamovaného zboží v našem obchodě, záruční list (pokud je součástí výrobku) a vyplněný reklamační list, který lze stáhnout na našich stránkách

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy našim převzetím. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

Přepravu do servisu si hradí kupující

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a to nejlépe emailem nebo písemně a uvede svoje jméno, že odstupuje od smlouvy (formulář ke stažení na stránkách)s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Vše odešle na sídlo prodávajícího nebo na email: info@kambra.cz

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné  musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 1. dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 2. dodávce zboží, které bylo upraveno, poskládáno, namontované příslušenství, vyměněny nebo domontovány díly, funkce stroje (např. kontrolky, čidla atd.)  podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 3. jde-li o výrobek koupený s vadou, s kterou zákazník souhlasil

nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání."
Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, kompletně s příslušenstvím vrátit zpět na naši firmu spolu s originálním záručním listem a dodacím listem (fakturou) v uvedené lhůtě - určující je datum na dodacím listě (faktuře). Po obdržení a překontrolování vráceného zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět celou částku bankovním převodem do 14ti dnů. V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodů bude částka vrácená kupujícímu snížena o náklady spojené s překontrolováním stroje, odzkoušení jeho funkčnosti a jiné náklady, které se budou muset udělat proto, aby byl stroj kompletní funkční a nepoškozený.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ nebo DIČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

PODMÍNKY PRO VRÁCENÍ PENĚZ:
-zboží musí být neporušené v originálním obalu, tak aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům
-zákazník musí zásilku doručit do 14 dní od svého převzetí
-zásilky dobírkou nebudou přijaty, doporučujeme Vám zboží v takovém případě pojistit
-zboží nesmí být použito
Vracíme vám peníze za zboží a poštovné, pokud je na faktuře uvedeno.  V opačném případě hradí náklady na přepravu spotřebitel.

Náklady na přepravu k prodávajícímu hradíme do výše námi nejnižší ceny dopravy.

Ve zvláštních případech může být cena vráceného zboží snížena o náhradu nákladů spojených s vrácením zboží v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy:
Náhrada nákladů v případě odstoupení spotřebitele od smlouvy
V souladu s ustanovením  občanského zákoníku, které uvádí, že dodavatel má při odstoupení spotřebitele od smlouvy právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, může být v takovém případě zákazníkovi od vrácené ceny výrobku odečtena (započtena) finanční částka vynaložených nákladů podle následujícího orientačního sazebníku:
-otestování funkčnosti zboží: 500,- Kč/hod (dle skutečného času potřebného na testování daného výrobku)
-nákup náhradního obalu: 20-5000 Kč dle skutečné fakturace obalu od dodavatele, výrobce (pouze v případě, že původní obal bude vrácen poškozený).

Upozornění:

Protože odebíráme od více dodavatelů, nemusí některé výrobky mít záruční listy. V tomto případě se při reklamaci dokládá nákupní faktura.

Bonusový program:

v případě využití dárku nelze uplatnit nárok na bonusový program. Lze si vybrat, buď dárek nebo zařazení do bonusového programu.V případě uplatnění slevy není nárok na dárek a bonusový program.

Registrace:

za registraci od nás dostáváte slevu, kterou máme zrovna vypsanou. Při využití slevy, nebo slevy za registraci není nárok na bonusy, dárky, zboží navíc, které je u zboží navíc v koncové prodejní ceně atd.., Výši slevy určujeme my, k daným výrobkům. Slevu nelze kombinovat s produkty v akci na kterých je již sleva vyšší než  námi uvedená procenta. V případě uplatnění slevy není nárok na dárek ani na bonus.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak prodávající uchovává data je popsáno v sekci OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@kambra.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení brána jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím a může být archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi KAMBRA a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Alza doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na KAMBRU pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25.5.2018 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí.

Tyto podmínky jsou platné od 25.5. 2018

 

MjFjZmVlZj